Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin poniższy („Regulamin”) reguluje w szczególności zasady składania i realizacji Zamówień na Produkty sprzedawane przez COFFED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Gliniana 2, 64-920 Piła NIP: 7642675803, REGON: 365870445 („Sprzedawca”) za pośrednictwem sklepu internetowego coffed.pl, który działa pod adresem internetowym: https://coffed.pl/pl/shop/ („Sklep”), dostawy produktów, odstąpienia od umowy, składania reklamacji.
 2. Kupujący, składając zamówienie za pośrednictwem Strony, mailowo lub telefonicznie akceptuje niniejszy Regulamin, a w konsekwencji jego warunki stają się dla niego obowiązujące. Regulamin jest dostępny na Stronie.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • BOK – należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta umożliwiające bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją Zamówień:
   • za pośrednictwem e-mail: contact@coffed.pl
   • telefonicznie pod numerem: +48 508 262 457 – zagranica lub +48 508 262 543 – Polska w godzinach od 7.00 do 15.00,
   • listownie na następujący adres Sprzedawcy: Coffed spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, ul. Gliniana 2, 64-920 Piła
    • Cenie – należy przez to rozumieć cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich lub w Euro €, nieuwzględniającą podatek VAT, nie uwzględniającą kosztów dostawy, wskazaną na Stronie w dniu złożenia Zamówienia,
    • Dostawcy – należy przez to rozumieć firmy transportowe współpracujące ze Sprzedawcą; dostawy odbywają się na terytorium całego świata,
    • Kosztach dostawy – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktów do Kupującego, kwoty te są podawane podczas dokonywania przez Kupującego Zamówienia,
    • Konsumencie – osobie fizycznej nabywającej Produkty w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb, nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
    • Produkty – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży na Stronie,
    • Kupującym – rozumie się przez to osobę składającą zamówienie za pośrednictwem Strony lub telefonicznie w celu zamówienia Produktu, tj. osoby fizyczne, pełnoletnie (ukończone 18 lat) o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne,
    • Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn.zm),
    • Zamówieniu – zamówienie złożone przez Kupującego na Stronie lub telefonicznie zgodnie z warunkami wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący ponosi koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami mediów
 5. Do korzystania ze Strony niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
 6. Komputer Kupującego musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu “cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript, aby poprawnie wyświetlać i korzystać ze Strony.
 7. Poprawność działania Strony jest zapewniona w następujących wersjach przeglądarek: Internet Explorer 11, Google Chrome 45, Firefox 42, Safari 9, IOS Safari 9.2, Chrome for Android 49 lub wyższych.
 8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy następuje w postaci potwierdzenia zamówienia wysłanego na wskazany adres e-mail, stały dostęp do treści Regulaminu, formularzy odstąpienia od umowy oraz reklamacji na Stronie, przesłanie po opłaceniu Zamówienia faktury na wskazany adres e-mail. Treść umowy kształtują też obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadkach przewidzianych Regulaminem indywidualne ustalenia Kupującego ze Sprzedawcą. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Strony są przechowywane przez system informatyczny Strony przez okres co najmniej 1 roku od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Kupujący, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich zamówień, a w konsekwencji do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Strony przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu poprzedzającym.

II. Warunki składania i realizacji Zamówień, zapłata

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie na Produkty udostępnione do sprzedaży na Stronie drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony lub telefonicznie za pośrednictwem BOK.
 2. W celu złożenia Zamówienia drogą elektroniczną Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia oraz potwierdzenia faktu zapoznania się z Regulaminem.
 3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Kupującego na Stronie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 4. Regulamin stosuje się odpowiednio w całości również do Zamówień składanych telefonicznie.
 5. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem Strony lub telefonicznie Sprzedawca przesyła mu potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email podany przez Kupującego podczas rejestracji na Stronie, podany na formularzu zamówienia lub podczas rozmowy telefonicznej.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji i wpłacenia zaliczki przez Kupującego.
 7. Po zatwierdzeniu przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji Kupujący nie ma możliwości jego zmiany lub anulowania.
 8. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia:
  • jeżeli dane podane w trakcie składania Zamówienia były nieprawidłowe lub nieprawdziwe,
  • złożonego z naruszeniem Regulaminu.
  • braków środków na karcie lub odmową realizacji płatności w przypadku zamówienia.
 9. Dokonywanie zamówień na większą ilość Produktów przez Kupujących nie będących Konsumentami może odbywać za pośrednictwem strony internetowej lub formularza dla firm, udostępnionego na stronie internetowej. W przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów do momentu zapłaty Ceny zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 10. Dokonywanie Zamówień za pośrednictwem Strony jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast za pośrednictwem BOK przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Produktów bez wad.
 13. W razie wystąpienia braku zamówionego Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Produktu, którego brakuje.
 14. Poprzez zawarcie umowy Kupujący zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty oznaczonej na Stronie przez Sprzedawcę Ceny wraz z kosztami dostawy – chyba że dostawa w danym przypadku jest bezpłatna, o czym Kupujący jest informowany każdorazowo przy składaniu zamówienia. Cennik kosztów dostawy ustala się na bieżąco według cen rynkowych.
 15. Zobowiązania Kupującego wynikające z umowy sprzedaży, wskazane w szczególności w Regulaminie, utrzymują się do momentu uiszczenia Ceny, kosztów dostawy Produktów o ile zostały naliczone zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 16. Dostępne formy płatności za zamówione Produkty to:
  • zapłata gotówką – za pobraniem przy odbiorze Produktów,
  • karta płatnicza – opcja dostępna przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem strony za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line (Przelewy24)
  • przelew on-line – opcja dostępna przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Strony za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line.
  • Platforma PayPal
  • Tradycyjny przelew internetowy
 17. Przy wyborze przez Kupującego płatności on-line, Sprzedawca potwierdzi przystąpienie do realizacji zamówienia po otrzymaniu stosownej autoryzacji od podmiotu realizującego płatność Kupującego.
 18. Klient po dokonaniu płatności otrzymuje fakturę/paragon wysłaną w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji, na formularzu zamówienia lub podczas składania zamówienia telefonicznie.

III. Dostawa

 1. Sprzedawca dostarcza Produkty na miejsce wskazane przez Kupującego w Zamówieniu.
 2. Standardowo wysyłka Produktu następuje w ciągu 72 godzin od gotowości produktu Zamówienia przez Sprzedawcę lub w wybranym terminie przez Kupującego. Wysyłka dokonywana jest od poniedziałku do piątku. Orientacyjny termin wysyłki danego Produktu wskazany jest każdorazowo przez Sprzedającego. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek przyczyny uniemożliwiające wysyłkę Zamówionego Produktu BOK skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia nowego terminu realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Produktów do czasu przesłania Kupującemu potwierdzenia zapłaty za Zamówienie.
 4. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy transportowej. Możliwa jest również opcja dostawy przez Coffed. O planowanym terminie dostawy Kupujący zostanie poinformowany odrębnym mailem wysłanym na adres podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy wobec podmiotów nie będących Konsumentami za wszelkiego rodzaju szkody powstałe na skutek opóźnień lub braków w dostawie.
 5. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego produktu.
 6. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu i czy w konsekwencji Produkty nie są nienaruszone oraz do potwierdzenia Dostawcy odbioru Produktów. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności Produktów na skutek uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt.
 7. Z chwilą odbioru Produktów przez Kupującego przechodzi na niego ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów.
 8. Dostarczenie Produktów niezamówionych przez Kupującego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Kupującego.

IV. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
 2. Kupujący jest uprawniony do składania reklamacji w przypadku stwierdzenia wad dostarczonych Produktów, w tym w przypadku widocznego uszkodzenia w transporcie:
  • poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej lub pisemnej na adres BOK, z podaniem numeru Zamówienia.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie rejestracji na Stronie lub składania zamówienia telefonicznie.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Kupującego będącego Konsumentem, który nie zgadza się z takim sposobem załatwienia sprawy, Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia tej sprawy pod rozstrzygnięcie przez mediacje lub osąd sądu polubownego, np. poprzez polubowne sądy konsumenckie. Konsument ma też możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

V. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo zmiany Regulaminie w każdym czasie, w szczególności w celu dostosowania jego brzmienia do aktualnego stanu prawnego.
 2. Regulamin w aktualnie obowiązującej wersji dostępny jest na Stronie głównej w stopce.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie realizacji Zamówienia, stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy oraz innych ustaw prawa polskiego.